Jdi na obsah Jdi na menu

Mé práce

Diplomová práce na téma

"SVATBA NA ŽĎÁRSKU"

Anotace:

Tato diplomová práce je zaměřena na popis současné svatby v okrese města Žďár nad Sázavou. Součástí práce je metodologie terénního výzkumu, kde popisuji základní údaje o způsobu sběru informací v terénu. Do této práce jsou začleněny dvě obecnější kapitoly o svatbě. Jedna je o tom, jak je z právního hlediska v ČR definováno manželství, a druhá pojednává o postavení svatby v životě člověka. Nedílnou součástí této práce je také zhodnocení stěžejní literatury a pramenů a historický vývoj a současná podoba celého Žďárského regionu. Hlavní kapitoly řešeného tématu v této práci jsou tři: předsvatební období, svatební den a druhý den po svatbě. Každá kapitola má podle náležitostí ještě několik podkapitol. Současná svatba v okrese města Žďáru nad Sázavou je zde komparována s tradičním modelem zachyceným na přelomu 19. a 20. století. V některých případech pro vysvětlení pojmu je v této diplomové práci zacházeno dále do historie.

 

Vedoucí práce: PhDr. Jaroslava Krupková, CSc.

 

 Oponent: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.

 

________________________________________________________________

 

Bakalářská práce na téma

  "VALAŠSKÁ SVATBA"

 Anotace:

 Tato bakalářská práce se zabývá svatebním obřadem na Valašsku. Sleduje tento důležitý akt v rodinné obřadnosti z historického hlediska, a to na základě analýzy a komparování dat z dobové odborné literatury. První kapitola po úvodu zhodnocuje použitou literatury. Staví se k ní kriticky a bere ohled i na stav oboru na konci 19. století. V další kapitole se popisuje obecný význam svatby ve společnosti, kde se zmiňují klíčové atributy tohoto obřadu. Dále je součástí práce kapitola, která stručně nastiňuje vývoj celého valašského regionu – hlavně příchod Valachů na toto území. Hlavní část této práce obsahuje popis a analýzu jednotlivých fází svatby, které jsou za sebe řazeny chronologicky. Na samotný závěr je uvedena literatura, která byla pro sepsání této bakalářské práce nezbytná.

 

Vedoucí práce: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.

Oponent: PhDr. Jan Pargač, CSc.